Skip links

Obrim convocatòria per a la VI edició de Migrats Circ

Share

* Abajo en castellano.

Inestable és un espai d’arts escèniques situat a València (Espanya). El projecte se centra en propostes contemporànies i innovadores de dansa, teatre i circ. Acull a companyies locals i nacionals en la seua programació regular, però també desenvolupa diferents projectes al llarg de l’any, incloent-hi projectes europeus, residències d’arts escèniques i altres activitats especials.

MIGRATS CIRC VI

Migrats Circ és un cicle de circ contemporani que es du a terme tots els setembres des de 2019 en el barri de La Xerea, València. Aquest cicle, impulsat per Inestable, inclou tant peces breus de carrer com peces més llargues que es desenvolupen en l’espai escènic Espai Inestable. La plaça Nàpols i Sicília és l’escenari que acull les propostes breus que es realitzen per les vesprades, aprofitant l’inici del curs escolar.

Aquesta edició comptarà amb una setmana de peces breus (del 3 al 8 de setembre) i dues setmanes de peces llargues (del 12 al 22 de setembre).

En 2003, Inestable va obrir les seues portes per primera vegada per a convidar a creadores, públic i gestores a compartir les seues veus, mirades i cossos que parlaven sobre utopies i revolucions. En definitiva, sobre transformacions. I aquest ha estat el nostre camí aquests vint anys: obertura a l’altre, a l’intercanvi, i a la transformació constant, com a espai viu i inestable. Construint-nos com a companyia, sala, gestora, que treballa l’edició, l’educació, amb les residències i les col·laboracions, des del treball en xarxa, cooperatiu i sostenible.

Iniciem aquest any 2024 de celebració d’una nova etapa amb noves obertures i transformacions. Un d’ells és la publicació d’una convocatòria per a la selecció de les peces breus que formaran part d’aquesta edició.

DESTINATÀRIES

Creadores, col·lectius o companyies, tant valencianes com d’altres comunitats o països, que tinguen una proposta de circ que puga mostrar-se al públic el setembre de 2024, preferiblement que no s’haja estrenat a la ciutat de València.

PROPOSTES

Propostes breus de circ que siguen realitzables al carrer o espais no convencionals. Les propostes hauran de tindre una durada d’entre 10 i 20 minuts. És possible l’ús d’estructures sempre que les proporcione la mateixa creadora i estiguen correctament homologades garantint la seguretat del seu ús i del públic assistent.

Les propostes han d’utilitzar llenguatges circenses contemporanis, sense limitació de disciplines.

CONDICIONS

Formar part del cicle Migrats Circ VI el setembre de 2024. Cada espectacle tindrà dues funcions en dies contigus: el dimarts 3 i el dimecres 4; el dijous 5 i el divendres 6; o el dissabte 7 i el diumenge 8, a les 19.00 amb llum natural.

Cada dia es realitzaran un total de tres propostes que aniran encadenades, per la qual cosa és important saber si és viable fer les transicions de manera ràpida.

El sòl de la plaça és llis i pla, i es pot col·locar un sòl de linòleum negre si la proposta ho requereix. Inestable aporta equip de so i tècnic a més d’una persona encarregada de la tècnica que llançarà les pistes durant l’espectacle. No aporta personal de muntatge ni rigger.

Cada companyia rebrà una quantitat d’entre 700 i 900 euros (base imposable), la quantitat assignada dependrà de les característiques de la proposta.

SOL·LICITUD

La convocatòria estarà oberta fins el 28 d’abril inclòs.

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les creadores i companyies interessades deuran completar aquest formulari amb la següent informació:

  • Dades de contacte: nom, correu i telèfon de la persona responsable.
  • Dades de la peça: nom de la companyia, títol de la peça, durada, disciplina, informació artística sobre la peça, breu trajectòria de la companyia o creadores, fitxa artística, imatges i, si és possible, teaser i/o vídeo complet. Si no es té aquesta informació perquè la peça està en procés o perquè és part d’una peça llarga, s’enviarà l’essencial per a poder valorar la proposta, com per exemple altres treballs.
  • Dades tècniques: necessitats tècniques de les propostes.

SELECCIÓ

L’equip d’Inestable contactarà amb les propostes preseleccionades per a confirmar la disponibilitat i poder tancar el calendari del cicle.

Les propostes finalment seleccionades es comunicaran en la web d’Inestable i en les seues xarxes socials. Es contactarà a les propostes no seleccionades en el període màxim de 2 mesos des del tancament de la convocatòria per a comunicar la decisió.

La direcció artística del Cicle està formada per César García i Inestable.

Contacte per a consultes sobre la convocatòria:

 programacio@inestable.es

BASES CONVOCATORIA MIGRATS CIRC VI

Inestable es un espacio de artes escénicas situado en València (España). El proyecto se centra en propuestas contemporáneas e innovadoras de danza, teatro y circo. Acoge a compañías locales y nacionales en su programación regular, pero también desarrolla diferentes proyectos a lo largo del año, incluyendo proyectos europeos, residencias de artes escénicas y otras actividades especiales.

MIGRATS CIRC VI

Migrats Circ es un ciclo de circo contemporáneo que se lleva a cabo todos los septiembres desde 2019 en el barrio de La Xerea, Valencia. Este ciclo, impulsado por Inestable, incluye tanto piezas breves de calle como piezas más largas que se desarrollan en el espacio escénico Espai Inestable. La plaza Nápoles y Sicilia es el escenario que acoge las propuestas breves que se realizan por las tardes, aprovechando el inicio del curso escolar. 

Esta edición contará con una semana de piezas breves (del 3 al 8 de septiembre) y dos semanas de piezas largas (del 12 al 22 de septiembre). 

En 2003, Inestable abrió sus puertas por primera vez para invitar a creadoras, público y gestoras a compartir sus voces, miradas y cuerpos que hablaban sobre utopías y revoluciones. En definitiva, sobre transformaciones. Y este ha sido nuestro camino estos veinte años: apertura al otro, al intercambio, y a la transformación constante, como espacio vivo e inestable. Construyéndonos como compañía, sala, gestora, que trabaja la edición, la educación, con las residencias y las colaboraciones, desde el trabajo en red, cooperativo y sostenible.

Iniciamos este año 2024 de celebración de una nueva etapa con nuevas aperturas y transformaciones. Uno de ellos es la publicación de una convocatoria para la selección de las piezas breves que formarán parte de esta edición.

DESTINATARIAS

Creadoras, colectivos o compañías, tanto valencianas como de otras comunidades o países, que tengan una propuesta de circo que pueda mostrarse al público en septiembre de 2024, preferiblemente que no se haya estrenado en la ciudad de Valencia. 

PROPUESTAS

Propuestas breves de circo que sean realizables en la calle o espacios no convencionales. Las propuestas tendrán que tener una duración de entre 10 y 20 minutos. Es posible el uso de estructuras siempre que las proporcione la misma creadora y estén correctamente homologadas garantizando la seguridad de su uso y del público asistente.

Las propuestas han de utilizar lenguajes circenses contemporáneos, sin limitación de disciplinas. 

CONDICIONES

Formar parte del ciclo Migrats Circ VI en septiembre de 2024. Cada espectáculo tendrá dos funciones en días contiguos: el martes 3 y el miércoles 4, el jueves 5 y el viernes 6, o el sábado 7 y el domingo 8, a las 19:00 con luz natural.

Cada día se realizarán un total de 3 propuestas que irán encadenadas, por lo que es importante saber si es viable hacer las transiciones de forma rápida. 

El suelo de la plaza es liso y plano, y se puede colocar un suelo de linoleo negro si la propuesta lo requiere. Inestable aporta  equipo sonido y técnico además de una persona encargada de la técnica que lanzará las pistas durante el espectáculo. No aporta personal de montaje ni rigger.

Cada compañía recibirá una cantidad de entre 700 y 900 euros (base imponible), la cantidad asignada dependerá de las características de la propuesta.. 

SOLICITUD

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de abril incluido.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las creadoras y compañías interesadas deberán completar este formulario con la siguiente información:

  • Datos de contacto: nombre, correo y teléfono de la persona responsable.
  • Datos de la pieza: nombre de la compañía, título de la pieza, duración, disciplina, información artística sobre la pieza, breve trayectoria de la compañía o creadoras, ficha artística, imágenes y, si es posible teaser y/o video completo.Si no se tiene esta información porque se está en proceso o porque es parte de una pieza mayor, se enviará lo esencial para poder valorar la propuesta, como por ejemplo otros trabajos.
  • Datos técnicos: necesidades técnicas de las propuestas.

SELECCIÓN

El equipo de Inestable contactará con las propuestas preseleccionadas para confirmar la disponibilidad y poder cerrar el calendario del ciclo.

Las propuestas finalmente seleccionadas se comunicarán en la web de Inestable y en sus redes sociales. Se contactará a las propuestas no seleccionadas en el periodo máximo de 2 meses desde el cierre de la convocatoria para comunicar la decisión. 

La dirección artística del Ciclo está formada por César García e Inestable.

Contacto para consultas sobre la convocatoria:

 programacio@inestable.es

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia web.
explorar
llisca