Skip links

Concurs de textos dramàtics [Acotaciones en la Caja Negra]

Share

Des de la revista Red Escénica, amb el suport de diferents entitats culturals de València com són Inestable, Centre Cultural La Rambleta, Escalante i, com a novetat d’aquest any, la Fundació SGAE, presentem la quarta edició del concurs de textos dramàtics [ACoTaciOneS en la caja negra], un certamen que va nàixer amb veu pròpia i a l’alé del millor moment d’una facultat de Filologia de la Universitat de València bolcada amb les arts escèniques (Josep Lluis Sirera, Antonio Tordera, Evangelina Rodríguez, Nel Diago, Juli Leal, Juan Vicente Martínez Luciano, Ramon X. Roselló…) amb múltiples assignatures, fòrums, cursos, grups de teatre, programació de la Sala Palmireno, etc.

En 2022, es va conferir, a partir d’una sèrie d’estímuls i de l’amor per l’escriptura dramàtica, una segona etapa a aquest concurs dedicat a la dramatúrgia jove, que aquest any continua amb la seua quarta edició gràcies al suport i implicació de les entitats abans esmentades.

De les bases originals es recullen la idea dels textos breus (màxim 30 pàgines) i l’edat de l’autoria ≤35 anys. I continuem apostant, com ja es va incorporar en l’edició de 2022, per la llengua valenciana i l’autoria iberoamericana. Per la qual cosa s’obri a tot l’àmbit de parla hispana (Espanya, Llatinoamèrica) en la Modalitat B i a textos escrits en valencià per residents en la Comunitat Valenciana en la Modalitat A.

BASES DEL CONCURS DE TEXTOS [ACoTaciOneS en la caja negra]

1. Podran participar autores i autors que en el l’any de la convocatòria tinguen menys o 35 anys.

2. Cada autora i autor podran presentar un sol text en cada modalitat. Els textos en valencià seran per a la Modalitat A i els textos en castellà seran para la Modalitat B; el text haurà de reunir els següents requisits:

a)  Ser original, inèdit, no publicat i que no haja sigut premiat en qualsevol altre concurs en el moment de la decisió del jurat.

b)  Els textos han de tindre un màxim de 30 pàgines i ser presentats en format PDF, ajustat a una grandària de fulla A4 vertical amb marges esquerra, dreta, superior i inferior de 2 cm, i redactats en Arial 12p, amb espai entre línies de 1,5. Les pàgines han d’estar numerades.

3. Els textos es presentaran mitjançant el sistema de plica. Els autors i autores presentaran dos arxius a través d’aquest formulari.

a) En primer lloc, l’arxiu de la plica, el qual haurà de contenir la següent informació: títol de l’obra, pseudònim baix el qual es presenta, breu currículum de l’autoria encapçalat per nom i cognoms, edat, adreça i telèfon, i també una fotocòpia del DNI. Aquest arxiu haurà de portar com a nom “plica” seguit del títol de l’obra (p.ex.PLICA_TÍTOLDELOBRA.pdf).

b) En segon lloc, un arxiu amb el text dramàtic. A la portada figurarà el títol del text i el pseudònim sense signatura ni indicació alguna d’autoria. Aquest arxiu haurà de portar de nom el títol de l’obra (p. ex. TÍTOLDELOBRA.pdf).

4. El termini de presentació dels textos està obert des del dia de publicació de les bases i
finalitzarà el 30 d’abril de 2024.

5. Es premiaran dos textos, un en cada modalitat. Cadascun dels premiats rebrà un premi de 3.000 euros. Els guanyadors, per a rebre el premi, estaran obligats a donar d’alta els seus textos en l’SGAE o acreditar que pertanyen a l’entitat de gestió del seu país.

  • MODALITAT A. Textos escrits en valencià. L’autora o autor haurà de ser resident en la Comunitat Valenciana. Haurà de presentar DNI o certificat d’empadronament.
  • MODALITAT B. Textos escrits en castellà.

6. La revista especialitzada en Arts Escèniques Red Escénica es compromet a publicar els textos
premiats en 2024, en els seus números 20 i 21 impresos i en la seua versió en línia.

7. El jurat estarà compost per professionals de teatre i experts de reconegut prestigi, així com per
representants de totes les institucions participants.

8. La decisió del jurat es farà pública durant el mes de juny de 2024, per mitjà de les xarxes socials de les entitats participants i en nota de premsa.

ORGANITZADORS
Inestable-Red Escénica
Centre Cultural La Rambleta


AMB LA COL·LABORACIÓ
Escalante
Fundació SGAE

This website uses cookies to improve your web experience.
explorar
llisca