Skip links

Concurs de textos dramàtics [Acotaciones en la Caja Negra]

Share

Des de la revista Red Escénica, amb el suport de dos projectes culturals de València com són Projecte Inestable i La Rambleta, presentem la tercera edició del concurs de textos dramàtics [ACoTaciOneS en la caja negra], un certamen que va nàixer amb veu pròpia i a l’alé del millor moment d’una facultat de Filologia de la Universitat de València bolcada amb les arts escèniques (Josep Lluis Sirera, Antonio Tordera, Evangelina Rodríguez, Nel Diago, Juli Leal, Juan Vicente Martínez Luciano, Ramon X. Roselló…) amb múltiples assignatures, fòrums, cursos, grups de teatre, programació de la Sala Palmireno, etc.

En 2022, Projecte Inestable i La Rambleta van conferir, a partir d’una sèrie d’estímuls i de l’amor per l’escriptura dramàtica, una segunda etapa a aquest concurs dedicat a la dramatúrgia jove, que aquest any continua amb la seua tercera edició afegint el suport de l’Escalante Centre d’Arts Escèniques.

De les bases originals es recullen la idea dels textos breus (màxim 30 pàgines) i l’edat de l’autoria ≤35 anys. I, continuem apostant, com ja es va incorporar en l’edició de 2022, per l’autoria iberoamericana i la llengua valenciana. Per la qual cosa s’obri a tot l’àmbit de parla hispana (Espanya, Llatinoamèrica) en la Modalitat B i a textos escrits en valencià per residents en la Comunitat Valenciana en la Modalitat A.

En aquesta nova convocatòria, comptem amb la col·laboració de l’Escalante Centre d’Arts Escèniques i Teatres de la Diputació.

BASES DEL CONCURS DE TEXTOS [ACoTaciOneS en la caja negra]

1. Podran participar autores i autors que en el moment de presentar el text tinguen menys o 35 anys.

2. Cada autora i autor podran presentar un sol text. Els textos en valencià seran per a la la Modalitat A y els textos en castellà seran para la modalitat B; el text haurà de reunir els següents requisits:

a)  Ser original, inèdit, no estrenat i que no haja sigut premiat en qualsevol altre concurs en el moment de la decisió del jurat.

b)  Els textos han de tindre un màxim de 30 pàgines i ser presentats en format PDF, ajustat a una grandària de fulla A4 vertical amb marges esquerra, dreta, superior i inferior de 2 cm, i redactats en Arial 12p, amb espai entre línies de 1,5. Les pàgines han d’estar numerades.

3. Els textos es presentaran mitjançant el sistema de plica. Els autors i autores presentaran dos arxius a través d’aquest formulari.

a) En primer lloc, l’arxiu de la plica, el qual haurà de contindre la següent informació: títol de l’obra, pseudònim baix el que es presenta, breu currículum de l’autoria encapçalat per nom i cognoms, edat, adreça i telèfon, i també una fotocòpia del DNI. Aquest arxiu haurà de portar com a nom “plica” seguit del títol de l’obra (p.ex. PLICA_TÍTOLDELOBRA.pdf)

b) En segon lloc, un arxiu amb el text dramàtic. A la portada figurarà el títol del text i el pseudònim sense signatura ni indicació alguna d’autoria. Aquest arxiu haurà de portar de nom el títol de l’obra (p. ex. TÍTOLDELOBRA.pdf)

4. El termini de presentació dels textos està obert des del dia de publicació de les bases i finalitzarà el 31 de març de 2023.

5. Es premiaran dos textos, un en cada modalitat. Cadascun dels premiats rebrà un premi de 1.500 euros

a)  MODALITAT A. Textos escrits en valencià. L’autora o autor haurà de ser resident en la Comunitat Valenciana.

b)  MODALITAT B. Textos escrits en castellà.

6. La revista especialitzada en Arts Escèniques Red Escénica es compromet a publicar els textos premiats en 2023, en els seus números 18 i 19 impresos i en la seua versió en línia.

7. El jurat estarà compost per professionals de teatre i experts de reconegut prestigi.

8. El premi (en les dues modalitats) pot quedar desert si el jurat considera que no hi ha suficients textos o aquests no tenen la qualitat suficient.

9. La decisió del jurat es farà pública en la primera setmana de juny de 2023 per mitjà de les xarxes socials dels tres centres coorganitzadors i en nota de premsa.

ORGANITZA: Projecte inestable-Red escénica La Rambleta
AMB LA COL·LABORACIÓ DE: Centre Escalante i Teatres de la Diputació

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia web.
explorar
llisca